ലണ്ടനിലെ അപൂർവ റോമൻ ശവകുടീരം

Spread the love

സൗത്ത് ലണ്ടനിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ റോമൻ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി. ബറോയിലെ ലിബർട്ടി ഓഫ് സൗത്ത്‌വാർക്ക് സൈറ്റിലെ ഘടനയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ “അങ്ങേയറ്റം അപൂർവ്വം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സംരക്ഷിത നിലകളും മതിലുകളും ഉണ്ട്.
റോമൻ സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്നരായ അംഗങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശ്മശാന ഭൂമിയായോ ശവകുടീരമായോ ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കരുതുന്നു.

COURTESY: GRAPHIC NEWS


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *