വൈദ്യുതി ബില്‍ കുടിശിക തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമ്മാനം: ലഭിക്കുക 10,000 രൂപ വരെ

Spread the love

വൈദ്യുതി ബില്‍ കുടിശിക തീര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമ്മാനം. ഒറ്റത്തവണ തീര്‍‍‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ സമ്മാനം ലഭിക്കുക.ഓരോ ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിളിനു കീഴിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപയോക്താവിനാണ് സമ്മാനം.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അടച്ച ആകെ പലിശ തുകയുടെ 4% കണക്കാക്കി പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെ സമ്മാനമായി നേടാം. 30 വരെ പണമടയ്ക്കുന്നവരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഡിസംബര്‍ ആദ്യ വാരവും ഡിസംബറില്‍ പണമടയ്ക്കുന്നവരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ജനുവരി ആദ്യ വാരവും നടത്തും. https://ots.kseb.in എന്ന വെബ് പോര്‍‍ട്ടല്‍ വഴി കുടിശിക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയാനും പണമടയ്ക്കാനും കഴിയും.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *