എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ വിമർശനാത്മകമല്ലാത്ത ഹാജിയോഗ്രാഫികൾ എഴുതുന്നതിൽ ഇത്ര മിടുക്കരായത്

രാമചന്ദ്ര ഗുഹ