ബിജെപിക്ക് മുന്നിൽ ജെഎൻയു മുട്ടുമടക്കില്ല : ജെ.എന്‍.യു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ധനഞ്ജയ്

Spread the love

Students display their ID cards while waiting in line to vote


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *